Защо именно от въглерод и вода?

Но защо именно от въглерода се изграждат молекулите на живота, а водата е избрана за универсален разтворител?

Причината е в температурните условия на Земята и първичната й атмосфера: Метанът и амонякът са в газообразно състояние и не могат да са разтворители, а полимерните молекули на основа силиций са твърде инертни при тези условия.


Въглеродната основа

Предимства на въглерода:

 • Най-разпространения от всички тежки химически елементи във Вселената.
 • Сравнително малки размери на атома (R=0.077нанометра) - за сравнение атома на силиция е R=0.117. Малките размери позволяват на дългите въглеродни вериги да се огъват, свиват и удължават, да се затварят в пръстени, да реагират гъвкаво на външните условия
 • Формира биополимери, благодарение на 4-валентността си и способността за ковалентни връзки. В органичните молекули атомите на въглерода са обвързани един с друг с 2, 4 или 6 електрона и образуват помежду си единични, двойни и тройни връзки и винаги има възможност да се присъединят атоми от други елементи.
 • Образува стабилни химически съединения, чиято структура не се разрушава лесно.

C6

 

Въглеродът е елемент номер 6 от таблицата на Менделеев. Има 6 електрона разположени в два слоя. На вътрешния слой 2, а на външния - 4, от които двойка на s-орбитала и двойка на р-орбитала.
12,011
2s22p2

Тези орбитали се различават със стойността на квантовото число l. На s-орбиталата е равно на нула, на р-орбиталата - на единица. То определя механичния момент на електрона при негово движение около ядрото. Разликата в механичния момент и спина води до разцепване на енергията на електроните и пространствената им ориентация.

Когато постъпи енергия от около 2 eV в въглеродния атом, 4 електрона от орбитали 2S и 2P се преустройват в състояние SP3. Защото горния слой на електроните при въглерода е запълнен наполовина, то той едновременно проявява свойства на 4-валентен и анион, и катион. Вследствие на това въглеродът образува предимно ковалентни, а не йонни връзки.

Тъй като химическите връзки на въглерода са практически равноправни, то направлението им е такова, че всички ъгли между посоките на връзките са еднакви.
При това формата на електронните облаци на s и р-електроните става хибридна и се разполагат под тетраедричен ъгъл, равен на 109°28'. Този ъгъл е оптимален, обезпечаващ максимално взаимно отдалечаване и минимална енергия на отблъскване на асиметричните хибридни облаци със своите удебелени части, което обезпечава минимум енергия на системата.

Животът е одушевена вода

Високото водно съдържание в нашето тяло кара много биолози да предполагат, че животът на Земята е възникнал в океана. Процентното съдържанието на такива елементи като калций и калий в морската вода е близко до това в кръвта и тъканите. През 19-ти век френския физиолог Клод Бернард изказва предположението, че живите системи се стремят тяхната вътрешна среда да има сходство с познатите условия от ранната история на живота.


Всички организми на нашата планета са свързани с водата. Физиологът Р. Дюбуа (1818—1896) казва, че организмът представлява одушевена вода - eau animale. Количеството й в живите организми, с изключение на спорите и някои семена, се колебае от 60 до 99,7 % от теглото. При висшите животни най-наситени с вода са интензивно работещите органи. Ако в скелета е 22% , в мускулите 76.6%, то в сърцето достига 79.3% , а в кората на главния мозък - 83.3%. При младите организми, когато растат интензивно количеството на водата е над 90%, а при възрастните пада до 50%.


Водата е течност, която премества молекулните компоненти от едно място на друго и облекчава химичните реакции. Вода е подхранваща и очистваща течност, донасяща хранителни вещества и отнасяща отпадъците. Ако молекулите трябва да се разкъсат и възстановят по контролиран начин, ако информациония код трябва да бъдат преведен в работещи молекули и ако информационната памет трябва да се запази за дълъг период, само водата може да удовлетвори тези изисквания на нашата планета.

Водата:

 • остава течна в достатъчно широк диапазон от температури;
 • има слаба топлопроводимост;
 • вода е почти единственото вещество (освен сребърния хлорид), което се разширява при замръзване. Заради това водоемите не замръзват до дъно и в тях е възможен живот;
 • водата има максимална плътност не при замръзване, а при tо = +4оС, поради което под вода през зимата живеят риби и други организми.
 • водата има огромна топлоемкост. Затова океаните работят като терморегулатори, поддържайки устойчивостта на климата и по този начин създавайки условия за безопасен органичен живот;
 • водата е универсален разтворител и затова в клетките могат да протичат химически реакции.


Водата е съгласувано действаща система, в която всяко действие се разпространява по "щафетен" път на хиляди междуатомни разстояния, т. е. има "далекодействие".

Някои учени смятат, че цялата хидросфера на Земята в същност е една гигантска "молекула" вода. Установено е, че водата може да се активира от естествените електромагнитни полета от земен и космически произход. Извънредно интересно е откритието на руски учени за "паметта на водата" .

Възможно ли е биосферата на Земята да е единен суперорганизъм, и това да е следствие от тези свойства на водата и всички организми да са съставни части, "капчици" от тази супермолекула земна вода?


Къде се е зародил живота?

Никой не знае. Може би някъде в космическото пространство . Като най-вероятна среда за люлка на живота е водата и то - топлата, защото в студената (леда) процесите ще се извършват бавно. Високата температура за химическия синтез може да се предизвика от:

 • ултравиолетовите лъчи
 • електрическите разряди.
 • вулканите

В днешно време условия, сходни с тези, при които са живели първите жизнени структури могат да се намерят в горещите минерални извори, такива като в парка Йелоустоун или около подводните термални извори - черни и бели комини - и днес любимо място на някои организми - архибактериите - екстремофили.


Основни принципи за изграждането на живите организми

Единен произход

Във всяко същество, живещо на Земята, има 20 аминокиселини, 5 основи, 2 въглехидрата и един фосфат. Съществуването на неголям брой едни и същи молекули във всички живи организми ни убеждава, че всичко живо трябва да има единен произход.


Органичните макромолекули

Основните единици, изграждащи клетките, са органичните химични вещества - например: въглехидратите, липидите (мазнините), нуклеотидите и аминокиселините. ДНК, РНК, белтъците са "сглобени" от тези основни макромолекули. Организираната група от тези молекули става клетката.


Клетките

Всички живи същества се състоят от клетки - малки, обградени с мембрана мехурчета с концентриран воден разтвор от химични вещества. В известен смисъл клетките са свръзващото звено между молекулите и човека.

Смята се, че всички организми и всички съставящи ги клетки са произлезли по еволюционен път от обща пред-ДНК клетка.

При такива предпоставки, вероятно, са възниквали простите органични (т.е. съдържащи въглерод) молекули. Те са образували по-сложните градивни частици на клетката, която става основа за развитието на цялото биологично богатство на нашата планета.

 
 
По материали от Мрежата
{START_COUNTER}